Onder de Wet Persoonsregistraties (WPR) was het verplicht een privacyreglement te maken, uit deze tijd stamt dan ook WI23/PR01. Inmiddels is de WPR vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP stelt deze eis niet. Een privacyreglement is dus niet wettelijk verplicht.
Uit de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang vloeit wel de verplichting van een privacyreglement voort. Daarnaast lijkt het voor ons goed dat regels met betrekking tot persoonsgegevens vast worden gelegd. Hieronder vindt u het privacyreglement van ons kindercentrum.


1) Wij hebben persoonsgegevens nodig en gebruiken deze slechts voor het doel registratie bij informatieaanvraag, de wachtlijstregistratie, de schriftelijke aanbieding, de klantenregistratie en de registratie t.b.v. facturatie.

2) Er wordt ook relevante informatie verstrekt ten behoeve van de opvang van de kinderen: Wij ontvangen van u als medische informatie, fysieke informatie en emotionele informatie. De werkzaamheden van ons kinderdagverblijf brengen met zich mee dat een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook gegevens van de ouders/verzorgers vermeld worden.

3) Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie aan anderen dan betrokken leidsters en directie. Dit is vastgelegd in een verklaring geheimhouding van iedere afzonderlijke werknemer.(Stagiaires)

4) Het kinderdagverblijf zal geen informatie uit de persoonsregistratie ter beschikking stellen aan derden, indien hiervoor niet expliciet vooraf goedkeuring is verkregen van de betrokken persoon.

5) Wij bewaren de informatie tot maximaal drie maand na de laatste opvangdag van het kind of na de laatste ontvangen betaling.

6) De informatie wordt bewaard;
    a) in een map “kindgegevens” welke door de leidsters op de groep wordt bewaard (informatie o.a. goede verzorging uitjes etc.
        van kind);
    b) in een dossier, per kind, in een afgesloten  kast op kantoor (informatie o.a. BSN nummers / contractuele afspraken met
        ouders);
    c) in de computer (boekhoudprogramma t.b.v. een debiteurenadministratie).

7) Om te voorkomen dat informatie bij de verkeerde mensen terecht komen hebben wij de volgende maatregelen genomen:
    a) de map “kindgegevens” is altijd onder toezicht van een leidster, na sluitingstijd ligt de map op kantoor in een afgesloten kast;
    b) het kantoor is niet toegankelijk voor anderen dan werknemers en is na openingstijden altijd afgesloten;
    c) zowel de computers als het programma zijn beveiligd met meerdere wachtwoorden en toegangscodes.