Doelstelling & Beleid - 't Koekoeksnest

Het kindercentrum biedt verschillende, combinaties van opvangmogelijkheden voor kinderen vanaf 6 weken tot en met 13 jaar.

Pedagogisch plan.

Naast de hieronder genoemde doelstelling en beleid hanteert onze stichting een pedagogisch plan .

Doelstelling
Het bieden van opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 6 weken tot 13 jaar, in de ruimste zin van het woord. Er wordt vanuit gegaan dat de visie, zowel pedagogische als bedrijfsmatig, hand in hand moeten gaan. De basis is een respectvolle, individuele en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers.

Flexibel!
Onze flexibiliteit is groot. Wij hebben flexibele plaatsen. Incidentele plaatsingen zijn in overleg mogelijk.
Binnen de capaciteit wordt een zo flexibel mogelijk aanbod voor de ouders gerealiseerd waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met onverwachte omstandigheden.
Incidentele plaatsing is alleen mogelijk als de groepssamenstelling het toelaat.
Ten behoeve van de flexibele plaatsing wordt een deel van de capaciteit vrijgehouden. U dient daarom minimaal een maand van tevoren, de opvangroosters door te geven.
Vanuit onze visie over opvoeding en ontwikkeling, geldt;

  • dat er voor 'reguliere' dagopvang, minimaal twee dagdelen per week worden afgenomen.
  • dat de 'flexibele' dagopvang drie aaneengesloten uren per week betreft, met een minimum van 25 uur per maand.
  • voor flexibele- en buitenschoolse opvang, geldt een minimale afname van 14 uur per maand.

Ouderparticipatie en medezeggenschap
Kindercentrum 't Koekoeknest heeft een oudercommissie . Het uitwisselen van wensen, ervaringen, en kritische noten leidt tot een verbetering van onze diensten en kwaliteit.

Leiding en pedagogisch beleid:
Bij ons werken uitsluitend gediplomeerde medewerkers, met minimaal een M.B.O. kindgerichte opleiding.

Wij bieden een omgeving waarin ieder kind in groepsverband leert leven en spelen en toch de benodigde individuele aandacht krijgt, met de nadruk op zelfstandigheid, zelf redzaamheid en zorg voor elkaar.
Deze individuele aandacht is per kind verschillend en invulling hiervan zal tijdens het intakegesprek met de ouders worden besproken. Als basis geldt; wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaar mening en culturele waarden.

Vooraf hebben we altijd een intakegesprek met de ouders/ verzorgers. Tijdens deze kennismaking komen alle facetten aan bod die voor een goede begeleiding noodzakelijk zijn en wordt er kennis gemaakt met de pedagogisch medewerker . Met de pedagogisch medewerker kunt u het plaatsingsformulier invullen waarop, indien nodig, eventuele bijzonderheden van uw kind kan worden vermeld.
Informatie over pedagogisch beleid, de G.G.D rapportage etc. liggen voor ouders/ verzorgers ter inzage in het kindercentrum.

Veiligheid en hygiëne.
Uiteraard is een goede hygiëne belangrijk en wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Dit vertaalt zich zowel in de verzorging van de kinderen als het schoonhouden van de ruimtes, het materiaal, het frequent verschonen van de bedjes, etc. Alle ruimtes zijn kindvriendelijk en veilig ingericht. Er is altijd minimaal één leid(st)er aanwezig, die een E.H.B.O. cursus voor kinderen gevolgd heeft.

Zieke kinderen
Een ziek kind kan niet goed verzorgd worden in het kindercentrum. Bovendien is de kans op besmetting van andere kinderen een risico dat wij zoveel mogelijk willen uitsluiten. Wanneer een kind tijdens de opvang ziek wordt, overlegd de leiding met de ouder/verzorger of het kind kan blijven of moet worden opgehaald.
Wij overleggen /raadplegen in geval van twijfel de GGD o.a. ten aanzien van de volgende besmettelijke ziekten:
- waterpokken met open blaasjes
- roodvonk
- krentenbaard
- diarree
Om adequaat te kunnen handelen moeten we beschikken over uw werk, huis en adresgegevens, telefoon (mobiele telefoon) van uw huisarts en contactpersonen. Wijzigingen hierin dienen direct te worden doorgegeven aan de groepsleiding